Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel

Billede af publikationens forside
11-04-2013
SMILE Øvrige analyser Boligøkonomi Dokumentation Jonas Zangenberg Peter Stephensen Joachim Borg Kristensen

DREAM har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel, der fremskriver boligefterspørgslen på det danske boligmarked. Formålet er at tilvejebringe et modelgrundlag til vurdering af det fremtidige boligbehov.

Rapporten er ligeledes udgivet på engelsk. Læs engelsk oversættelse ved at følge linket nedenfor.
Modeling Household Formation and Housing Demand in Denmark

Download den fulde rapport (197 sider)

 

Desuden er udarbedet en sammenfatning, som opsummerer fremskrivningens hovedresultater og giver en introduktion til den anvendte fremskrivningsmetode: 

Download sammenfatning af rapporten (13 sider)

 

Der er ligeledes lavet en rapportbeskrivelse, som highlighter rapportens hovedresultater:

Download rapportbeskrivelse med hovedresultater (4 sider)

Abstract

DREAM har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel, der fremskriver boligefterspørgslen på det danske boligmarked. Formålet er at tilvejebringe et modelgrundlag til vurdering af det fremtidige boligbehov. Mikrosimuleringsmodellen består af et demografisk modul og et boligmodul. Det demografiske modul fremskriver husholdningsstrukturen for den danske befolkning, hvilket resulterer i en befolkningsfremskrivning fordelt på landsdel, køn, alder, herkomst, uddannelse, socioøkonomisk status, familietype (dvs. par eller enlig) og familiens antal børn. En sådan fremskrivning har ikke tidligere fandtes på danske data. Boligmodulet fremskriver boligefterspørgslen på baggrund af husholdningsstrukturen. Den beskrives med boligers beliggenhed (landsdel og bystørrelse), ejer- og udlejningsforhold (boligtype), anvendelse (boligart), areal (boligstørrelse) og opførelsesår (boligalder).

Denne rapport dokumenterer modellen og dermed fremskrivningens metoder og datagrundlag. Den præsenterer desuden resultater for fremskrivningens grundforløb, der anvender den initiale befolkning og boligbestand i år 2010 samt hændelser og adfærd i en historisk periode. Grundforløbet slutter i år 2040.

En forventet stigning i antallet af husholdninger ventes at øge boligefterspørgslen fremadrettet. Stigningen i boligefterspørgslen svarer til en nettotilvækst i boligbeholdningen på 11.775 boliger om året i fremskrivningsperioden, hvis stigningen i efterspørgslen skal imødekommes. Omkring to tredjedele af den øgede efterspørgsel efter boliger frem mod 2040 kan forklares ved en generelt stigende befolkning. Den resterende tredjedel kan forklares ved et ændret samlivsmønster, hvorved en stigende andel af befolkningen lever i husholdninger med kun én voksen.

Aldring af befolkningen og tilflytning mod byområder øger efterspørgslen efter lejeboliger og etageboliger.