Illustrationsbillede

Hvad er betydningen af længere levetid?

02-05-2022
DREAM Befolkningsfremskrivning Socioøkonomisk fremskrivning

Samspillet mellem aldring, tilbagetrækning og de offentlige finanser.

I bogen Et aldrende Danmark (Rockwool Fondens Forskningsenhed, 2022) argumenteres for, at levealderen i Danmark måske vil vokse hurtigere, end vi normalt forestiller os.

DREAM har foretaget en vurdering af de langsigtede samfundsøkonomiske konsekvenser ved en kraftigere stigning i levetiden, end forudsat i den nationale befolkningsfremskrivningen.

Demografien

Der ses på en gennemsnitlig stigning i levetiden i forhold til DREAMs grundfremskrivning. Dødeligheden ændres, så restlevetiden for 65-årige kvinder i år 2070 opjusteres med 5,8 år. For mænd sker en nedjustering på 1½ år.

Ændret levetid motiverer en stigning i befolkningstallet for personer på 65 år eller ældre, jf. figur a) nedenfor. Figuren viser ændringen i befolkningen efter alder i forhold til grundforløbet. I alt øges befolkningen med 139.000 personer i 2080. Desuden sker en forskydning i befolkningens fordeling på køn.