Illustrationsbillede

Fremadrettet vil færre modtage tillæg til folkepensionen

04-05-2022
SMILE

Fremskrivning af hver danskers pensionsformue peger mod lavere folkepensionstillæg fremover.

DREAM har foretaget en fremskrivning af indkomst- og pensionsforhold for hver enkelt person i den danske befolkning. Beregningen beskrives nærmere i boks 1 nedenfor. 
Fremskrivningen anvendes af Pensionskommissionen, som blandt andet konkluderer, at færre pensionister vurderes at have ret til tillæg til folkepensionen fremadrettet. Den stigende modregning i pensionstillæget skyldes udbredelsen af arbejdsmarkedspensioner, gradvist stigende indbetalingsprocenter og et stigende uddannelsesniveau.
Boks 2 nederst på siden giver en overordnet beskrivelse af reglerne for folkepension.

Boks 1: Om fremskrivningen af pensionsindkomst

Vores mikrosimuleringsmodel SMILE fremskriver livsforløb for hver enkelt person i befolkningen. 

Blandt andet fremskrives uddannelsesvalg, samlivsmønster, arbejdsmarkedstilknytning, lønindkomst, overførselsindkomster og pensionsindbetalinger. Dette leder til en fremskrivning af hver persons pensionsformue. Herudfra beregnes, hvilken pensionsudbetaling den enkelte er berettiget til.

Fremskrivningen opdeler pensionsformuen på både udbetalingsform i form af livsvarige ydelser, rateudbetalinger og engangssummer. Herunder indgår det, om ordningen er skattepligtigtig på indbetalings- eller udbetalingstidspunktet.

Et hovedresultat er en fremskrivning af indkomster og pensionsindtægter for hele befolkningen. Dette giver mulighed for at bestemme omfanget af modregning i pensionstillægget.

Fremskrivningen af andelen af befolkningen med modregning i pensionstillægget anvendes af den Pensionskommission, som blev nedsat af som led i udmøntningen af Aftale om ret til seniorpension for nedslidte.

SMILEs fremskrivning af pensionssystemet beskrives i kapitel 2 i Pensionskommissionens afrapportering.

Læs beskrivelse af SMILEs fremskrivning i Pensionskommissionens rapport

Andel med pensionstillæg

På baggrund af de fremskrevne pensionsformuer og modregningsreglerne vurderes det, at flere pensionister i fremtiden bliver modregnet i deres udbetalte folkepensionstillæg (modregningsandelen).

Samlet set forventes andelen af pensionister, der ikke modregnes i tillæget til folkepension, at falde fra 62 pct. i dag til omkring 25 pct. i 2080. Det fremgår af figur 1 nedenfor.

Den stigende modregning skyldes udbredelsen af arbejdsmarkedspensioner, gradvist stigende indbetalingsprocenter og et stigende uddannelsesniveau.