Illustrationsbillede

Betydningen af sund aldring i sundheds- og ældrerelaterede udgifter

03-05-2022
DREAM

Sund aldring vurderes at forbedre det primære offentlige budget med 21 mia. kr. årligt.

Antagelsen om sund aldring spiller en central rolle når Finansministeriet, De Økonomiske Råd og DREAM vurderer den finanspolitiske holdbarhed.

Sund aldring betyder i denne sammenhæng, at der i fremskrivningen af de offentlige finanser tages højde for, at de gennemsnitlige udgifter relateret til sundhed og ældrepleje varierer med antallet af år til dødstidspunktet.

Således er udgifterne forbundet med de allersidste leveår typisk højere end tiden forud herfor. Alt andet lige vil sund aldring derfor betyde, at gennemsnitsudgifterne for en given aldersgruppe mindskes over tid, når levetiden øges. Dette dæmper den udgiftsstigning, der ellers følger af en aldrende befolkning.

DREAM har udført en analyse, der afdækker de samfundsøkonomiske konsekvenser af at bortse fra modellens grundlæggende antagelse om sund aldring i forskellige typer af sundheds- og ældrerelaterede omkostninger. Det vises, at antagelsen om sund aldring forbedrer den finanspolitiske holdbarhed med 21 mia. 2020-kr., svarende til 0,9 pct. af BNP om året i al fremtid.

Om sund aldring

Grundet et øget behov for behandling og pleje sidst i livet er tendensen, at der for personer med få leveår tilbage ses betydeligt højere udgifter, end for personer, som lever længere.

Når levetiden øges, kan man forvente, at de relativt høje omkostninger i livets sidste fase udskydes til en senere alder. Dette vil over tid mindske gennemsnitsomkostningen i en given alder. Dette omtales som sund aldring.

I DREAMs grundfremskrivning indregnes sund aldring i offentlige udgifter til hospitalsvæsenet, sygesikring, medicin og ældrepleje. I det alternative scenarie undersøges de samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis denne form for sund aldring ikke indregnes i fremskrivningen.

Læs DREAMs baggrundsnotat om beregningerne

Sundheds- og ældrerelaterede udgifter

Offentlige udgifter til sundhed- og ældrepleje fremskrives med udgangspunkt i den gennemsnitlige udgift per person i et givet alderstrin. De anvendte udgifter er vist i figur a) nedenfor. Særligt udgifterne til hospital og ældrepleje øges med alderen.

Figur b) illustrerer, hvordan de offentlige udgifter per person aftager over tid, når sund aldring indregnes. Hvis ikke man inddrager sund aldring, antages den gennemsnitlige udgift per person i stedet at være konstant over tid.