Illustrationsbillede

Nyt modelsystem for Grønlands økonomi

22-09-2021
Øvrige analyser

Finanspolitikken vurderes at afstedkomme et holdbarhedsproblem på -5,4 pct. af BNP.

DREAM har udviklet et nyt modelsystem, som vurderer den langsigtede makroøkonomiske udvikling i Grønland. Udviklingen er sket i samarbejde med Grønlands Statistik, Grønlands Økonomiske Råd samt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender.

Formålet er at foretage en konsistent fremskrivning af økonomien med udgangspunkt i grønlandske forhold og data. Herunder vurderes den fremtidige balance mellem de offentlige indtægter og udgifter. Boksen nedenfor giver en oversigt over modelsystemet.

Om modelsystemet

Modelsystemet er udviklet med henblik på at inddrage flest mulige af de faktorer, som har betydning for den langsigtede økonomiske udvikling. Dette omfatter blandt andet:

  • Befolkningens størrelse og alderssammensætning,
  • Uddannelsestilbøjelighed,
  • Arbejdsmarkedsadfærd, 
  • Størrelsen af bloktilskud,
  • Betydningen af fiskeri herunder fiskekvoter.

Demografi og arbejdsstyrke

Udviklingen i befolkningens størrelse og sammensætning efter alder følger befolkningsfremskrivningen fra Grønlands Statistik.

DREAM har i supplement til befolkningsfremskrivningen udviklet to nye modeller, som fremskriver befolkningens uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning.

Fremskrivningen sker ved at videreføre den uddannelses- og arbejdsmarkedsadfærd, som observeres historisk. Den ventede effekt af vedtaget arbejdsmarkedspolitik indregnes i fremskrivningen.

Makroøkonomisk udvikling

Den makroøkonomiske udvikling vurderes i en nyudviklet model. I modellen fremskrives blandt andet BNP, forbrug, indkomster, de offentlige indtægter og udgifter mv.

Modellen anvendes til at danne et såkaldt grundforløb for den økonomiske udvikling. Grundforløbet bygger på uændret finanspolitik, dvs. uændrede skattesatser og offentlige udgifter, der følger udviklingen i befolkningen og den generelle vækst.

Modelsystemet kan anvendes til evalueringer af økonomisk-politiske tiltag. Dette sker ved at ændre den økonomiske fremskrivning således, at den ventede effekt af politiktiltaget indregnes. Tiltagets effekt vurderes herefter ved forskellen i forhold til grundforløbet.

Antal til rådighed for arbejdsmarkedet

De kommende årtier ventes folketallet at aftage fra i dag cirka 56.000 til omkring 48.000 personer i 2050. Samtidig sker en aldring af befolkningen.

Figur a) nedenfor viser udviklingen i arbejdsstyrken. Den rent demografiske udvikling medfører, at arbejdsstyrken vurderes at falde med cirka 5.500 personer i perioden 2018 til 2050. Faldet kompenseres delvist af, at befolkningens uddannelsesniveau øges. Derudover øges pensionsalderen i 2021, hvilket ligeledes ventes at øge erhvervsdeltagelsen. Modregnes disse effekter i den rent demografiske udvikling, skønnes arbejdsstyrken at aftage med 4.450 personer frem mod midten af det nuværende århundrede.