Illustrationsbillede indhold

Introduktion til MAKRO

MAKRO er en økonomisk model, som skal hjælpe regeringen til at føre en sund økonomisk politik gennem gode fremskrivninger og konsekvensberegninger af politisk-økonomiske tiltag for dansk økonomi.

Formål

MAKRO er en økonomisk model, som skal anvendes til fremskrivninger af dansk økonomi på mellem- og lang sigt, samt konsekvensvurderinger af økonomisk-politiske tiltag. Endvidere skal den integrere regeringens kortsigtede konjunkturprognose. Den strukturelle udvikling i økonomien – herunder den strukturelle saldo – indgår som en integreret del, og modellen skal benyttes i forbindelse kortsigtsanalyser, holdbarhedsberegninger og til konsekvensvurderinger af strukturpolitiske tiltag.

Beskrivelse

MAKRO giver et bud på samfundsøkonomiske størrelser som BNP, udenrigshandel, forbrug, offentlige udgifter og skatteindtægter i dag og frem i tid. Desuden kan modellen beregne effekterne af specifikke politikindgreb. Både strukturelle indgreb: Hvad sker der på langt sigt, hvis flere gennemfører en videregående uddannelse? Og konjunkturelle indgreb: Hvordan vil fremrykkede offentlige investeringer påvirke beskæftigelsen de kommende år?

Hovedfokus er de offentlige finanser og hovedvægten er således lagt på en detaljeret beskrivelse af den offentlige økonomi herunder strukturel saldo og den finanspolitiske holdbarhedsindikator. For at kunne give en god beskrivelse af udviklingen i de offentlige finanser også på kort sigt har MAKRO en detaljeret modellering af arbejdsmarkedet, husholdningerne og virksomhederne såvel som den offentlige sektor. Dette inkluderer en detaljeret beskrivelse af de strukturelle faktorer, som har betydning for økonomiens udvikling: den aldrende befolkning, tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, udviklingen i uddannelsesniveauet, olie og gas i Nordsøen, politiske reformer mv., såvel som en beskrivelse af de friktioner på bl.a. arbejdsmarkedet og hos virksomhederne, som giver anledning til fx ufrivillig ledighed. 

På langt sigt vil den økonomiske udvikling i høj grad være bestemt af udviklingen i befolkningens størrelse, teknologisk udvikling, uddannelsesniveau, erhvervsdeltagelse, pensionsopsparing osv. MAKRO benytter bl.a. Befolkningsregnskabet fra Finansministeriet og Pensionsmodellen fra DREAM til at fremskrive disse forhold. På kort sigt (2-3 år) vil fremskrivningen af MAKRO være baseret på regeringens konjunkturprognoser.

Strukturelle forhold som aldersfordeling og uddannelsesniveau giver den strukturelle beskæftigelse, mens konjunkturelle forhold påvirker den faktiske beskæftigelse. På kort sigt vil højere efterspørgsel give højere beskæftigelse, og lønnen vil tilpasse sig trægt. Dette giver anledning til en eksplicit vurdering af ikke kun den strukturelle saldo, men også den faktiske saldo under påvirkning af konjunktur. Holdbarhedsindikatoren, som udtrykker om forventede fremtidige indtægter er tilstrækkelige til at dække forventede fremtidige udgifter, kan også påvirkes af konjunkturen. Har staten i en midlertidig periode behov for ekstra låntagning vil de fremtidige renteudgifter påvirke økonomiens holdbarhed. Effekten fra konjunkturen på holdbarhedsindikatoren medregnes eksplicit i MAKRO.

Anvendelse

Overordnet set har MAKRO to anvendelser. Den skal danne grundlag for regeringens fremskrivning af dansk økonomi i et såkaldt grundforløb, og den skal benyttes til evalueringer af ændrede forudsætninger ved fx økonomisk-politiske tiltag.

Grundforløbet er en fremskrivning, hvor de bedste skøn over den fremtidige økonomiske udvikling er lagt ind. På kort sigt bygger den på regeringens konjunkturvurdering. På længere sigt bygger den på en antagelse om uændret finanspolitik, dvs. uændrede skattesatser og offentlige udgifter, der følger udviklingen i befolkningen og den generelle vækst. Der tages højde for den skønnede effekt af fremtidige ændringer i den økonomiske politik, der måtte være vedtaget.

Modellen skal desuden benyttes til at foretage evalueringer af ændrede forudsætninger herunder økonomisk-politiske tiltag. Dette sker ved at ændre den økonomiske fremskrivning således, at den ventede effekt af politiktiltaget indregnes. Tiltagets effekt vurderes herefter ved forskellen i forhold til grundforløbet.

Læs yderligere beskrivelse af MAKROs overordnede mål

Baggrund

Ambitionen med MAKRO er, at have en tidssvarende makroøkonomisk model, som kan benyttes til fremskrivninger og til makroøkonomiske konsekvensvurderinger af både konjunktur- og strukturpolitiske tiltag. Herunder er det væsentligt, at den strukturelle beskæftigelse indgår som en integreret del af modellen. MAKRO har været under udvikling siden 2017. Udvikling af modellen blev igangsat for at styrke Finansministeriets tekniske modelapparatur.

MAKRO udvikles af en modelgruppe med 4 fuldtidsansatte og 4 studenter der er placeret i DREAM. Der er nedsat en faglig bestyrelse til at følge dette udviklingsarbejde. Bestyrelsen har seks medlemmer, der udpeges af følgende institutioner: Økonomisk Institut på Aarhus Universitet, Økonomisk Institut på Københavns Universitet, Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og Finansministeriet (udpeger to bestyrelsesmedlemmer). Formanden er Torben M. Andersen udpeget af Aarhus Universitet. Både Torben M. Andersen og Hans Jørgen Whitta-Jacobsen (udpeget af Københavns Universitet) er tidligere overvismænd i De Økonomiske Råd, mens repræsentanten fra Danmarks Statistik er den siddende rigsstatistiker, Birgitte Anker.

Pt. arbejdes på at få færdiggjort og dokumenteret en beta-version af modellen, som kan gøres offentligt tilgængelig forud for påbegyndelsen af egentligt implementeringsrettet arbejde i Finansministeriet. Formålet er at sikre åbenhed og transparens omkring modellen, herunder dens teoretiske og empiriske grundlag, samt understøtte eksterne interessenters muligheder for at indgå i en faglig debat herom på et oplyst grundlag. I det omfang en sådan debat leder til relevante forslag til tilpasninger og forbedringer af modellen, sikrer offentliggørelsestidspunktet, at disse vil kunne indarbejdes før fuld ibrugtagning i Finansministeriet.

Læs mere om MAKROs bestyrelse

Læs nyeste status for MAKRO-projektet

Opbygningen af modellen

MAKRO er grundlæggende set en strukturmodel udbygget med reale og nominelle friktioner. Den bygger på state-of-the-art økonomisk teori. Udgangspunktet er (mange) repræsentative optimerende, fremadskuende og rationelle agenter. De vigtigste agenter er virksomhederne fordelt på brancher og husholdningerne fordelt på alder, hvor en vis andel er lånebegrænsede.

Husholdningerne er modelleret ved en såkaldt overlappende generationsmodel. Det betyder, at hver årgang er specifikt modelleret, og således kommer ud på arbejdsmarkedet og får en strukturel arbejdsmarkedstilknytning i overensstemmelse med arbejdsmarkedsfremskrivningen. Den enkelte generation sparer op og forbruger ud fra deres formue, nuværende indkomst samt forventninger til fremtidig indkomst. Deres opsparing består af pension, aktier, obligationer og frie midler. Endvidere investerer de i bolig og optager realkreditlån. Husholdningernes arbejdsudbud afhænger af deres alder og fastsættes i en formodel på baggrund af aldersfordelt uddannelse, marginalskat og kompensationsgrad. Deres faktiske beskæftigelse afhænger dog også af konjunktursituationen, da den ufrivillige ledighed afhænger af efterspørgslen i samfundet.

Lønnen fastsættes ud fra forhandlinger på arbejdsmarkedet og kan på kort sigt ikke ændre sig i takt med arbejdskraftefterspørgslen, hvilket er den primære årsag til konjunkturudsving i ledigheden i modellen.

Virksomhederne producerer på baggrund af input af materialer, kapital og arbejdskraft. Deres efterspørgsel efter arbejdskraft bestemmes af virksomhederne på baggrund af deres produktionen, som fastsættes ud fra efterspørgslen på varemarkederne givet priserne. Træghed i løn og priser gør, at virksomhederne kan øge arbejdskraftinput og produktion ved øget efterspørgsel. Investeringerne fastsætter virksomhederne ud fra forventet fremtidig vareefterspørgsel og relative priser herunder rente og beskatning. Installationsomkostninger på investeringer gør, at tilpasningerne bliver gradvise. Virksomhederne ejes gennem aktier af bl.a. husholdningerne, pensionsselskaberne og udlandet. Kursen på indenlandske aktier afhænger af virksomhedernes fremtidige indtjening.

Efterspørgslen består af materialeefterspørgsel, privat forbrug, offentligt forbrug, investeringer og eksport. Materialeefterspørgslen følger produktionen. Det private forbrug afhænger af husholdningernes formue, indkomst, forventede fremtidig indkomst og forbrugstilbøjelighed. Forbrugstilbøjeligheden afhænger blandt andet af alder – så demografiske ændringer vil påvirke forbruget. Den afhænger også af beskæftigelsen, da indkomsten i høj grad afhænger af beskæftigelsen. Dette giver en feed-back mekanisme mellem beskæftigelse og vare-efterspørgsel. Investeringerne består af både boliginvesteringer, offentlige investeringer og virksomhedernes investeringer. Eksporten afhænger af den danske konkurrenceevne og den økonomiske situation i udlandet.

Effekten fra de kortsigtede trægheder er tilpasset, hvad der empirisk »passer bedst« til den observerede økonomiske udvikling. Dette foregår ved at matche modellens reaktioner til udvalgte stød til empiriske estimerede reaktioner. På kort sigt er dette helt afgørende, da konjunkturelle forhold typisk vil dominere udsving i økonomien.

Læs mere om hvilken fagøkonomisk modeltype MAKRO er

Læs foreløbig dokumentation af MAKRO (modelversion november 2021)