Illustrationsbillede indhold

Projektbeskrivelse

GrønREFORM er et udviklingsprojekt, der handler om at udvikle en miljø- og klimaøkonomisk model for dansk økonomi. Nedenfor ses projektets formål, strategi, organisering, finansiering mv.

Formål

Projektets formål er at udvikle et analyseredskab, der kan bruges til en sammenhængende og konsistent vurdering af miljø- og klimaeffekter af den økonomiske politik, og samfunds- og erhvervsøkonomiske effekter af miljø-, energi- og klimapolitik. En væsentlig præmis for dette, og et formål i sig selv, er at modellens grundforløb skal give en samlet vurdering af, hvordan den fremadrettede økonomiske udvikling kan forventes at påvirke miljø og klima, og om udviklingen er i overensstemmelse med de politiske mål på disse områder.

Projektet er startet som et forskningsprojekt og er sidenhen suppleret med midler fra Finansministeriet. I projektansøgningen til forskningsprojektet findes en formåls- og projektbeskrivelse, der stadig er aktuel. Den indeværende tekst kan læses som et supplement hertil.

Læs projektansøgning til forskningsprojektet om udvikling af GrønREFORM

Læs artiklen ”Hvordan kan miljø- og klimahensyn integreres i den økonomiske politik?” fra tidskriftet Politik

Finansiering

Udviklingen af GrønREFORM er formelt opdelt i to: Et forskningsprojekt støttet af Carlsbergfondet, KR Foundation og Economic Policy Research Network i 2017, og et projekt støttet af en bevilling fra Finansministeriet i 2019.

Forskningsprojektet finansierer en forskningsgruppe bestående af forskere på Københavns og Århus Universitet. Forskningsgruppen ledes af professor Peter Birch Sørensen og udgøres af en gruppe af 6 phd.-studerende og en adjunkt, der arbejder med de brancher og problemstillinger, der er udpeget som særligt vigtige i forskningsprojektet.

Med Finansministeriets bevilling er projektet tilført flere ressourcer med den konkrete målsætning, at der i efteråret 2021 skal være en færdig model, der lever op til formålet, og med et setup, der gør det muligt for brugere i ministerier mv. at arbejde med modellen i praksis.

Finansministeriets bevilling finansierer en modelgruppe i regi af DREAM-gruppen, der per d. 1. oktober 2019 består af 4 fastansatte økonomer og 4 studenter. Modelgruppen deltager i udviklingen af forskernes delmodeller og står for udviklingen af den generelle ligevægtsmodel, der beskriver den samfundsøkonomiske udvikling og de økonomiske sammenhænge mellem de respektive brancher, husholdninger og den offentlige sektor. Modelgruppen har også et hovedansvar for at opfylde projektets målsætning om at levere et modelsystem, der er praktisk anvendeligt i ministerier og lignende.

Organisering

Projektgruppen er organiseret i arbejdsgrupper på tværs af modelgruppen og forskningsgruppen med et ansvar for udvikling og integration af integration af de respektive delmodeller og ligevægtsmodellen. Der er på hjemmesiden en sektion for hver arbejdsgruppe, hvor man kan følge med i udviklingen i de respektive delmodeller.

Arbejdsgrupper:

  • Generel ligevægtsmodel
  • Landbrug
  • Energiforsyning
  • Transport
  • Affald og genanvendelse
  • Reduktion af emissioner fra andre sektorer

Tilgængelighed

Det er et stort ønske om åbenhed og tilgængelighed fra alle interessenter bag projektet. Projektgruppen bestræber sig på åbenhed og inddragelse i udviklingsforløbet, og arbejder ud fra en ambition om, at modellen, når den er færdig, skal være så let tilgængelig som muligt.

I udviklingsforløbet vil der blive inviteret til offentlige seminarer, og der vil løbende blive offentliggjort arbejdspapirer og lignende på hjemmesiden. Projektgruppen deltager desuden i konferencer mv. og bestræber sig på at inddrage relevante interessenter undervejs i forløbet.

Den færdige model skal være så let tilgængelig som mulig, men med en detaljerigdom, der gør den relevant for politikevaluering på relativt detaljeret niveau. Begge dele er væsentlige forudsætninger for at lykkes med en ambition om, at modellen bliver et integreret værktøj i relevante ministerier, myndigheder, tænketanke, interesseorganisationer mv.

Modellen vil uundgåeligt blive forholdsvis kompleks, og det vil kræve en betydelig investering i humankapital at kunne bruge den i praksis. Ligeså er det ikke sikkert, at man af rettighedsmæssige årsager kan offentliggøre hele modellens datagrundlag. Men det er altså en klar målsætning at sikre den størst mulige grad af åbenhed og tilgængelighed.

Strategi

Udgangspunktet for GrønREFORM er en dynamisk generel ligevægtsmodel med den samme grundlæggende modelarkitektur som MAKRO, der er en model, DREAM-gruppen udvikler til brug for Finansministeriets mellemfristede fremskrivninger. Der er meget teknik og metodeudvikling, der kan overføres direkte fra MAKRO til GrønREFORM.

GrønREFORM skal kunne bruges til at lave miljøøkonomiske fremskrivninger på baggrund af beregninger foretaget med MAKRO, så man f.eks. kan vurdere, hvordan den fremadrettede økonomiske udvikling kan forventes at påvirke miljø og klima, og om udviklingen er i overensstemmelse med de politiske mål på disse områder. Derfor er det vigtigt, at GrønREFORM så vidt muligt bygger videre på den branchestruktur mv., der er i MAKRO.

Beskrivelsen af produktionen og investeringer i ny teknologi vil også blive mere kompleks end i MAKRO, for at GrønREFORM endogent kan beskrive, hvordan nye mindre forurenende teknologier fortrænger den eksisterende teknologi over tid afhængigt af den førte politik. Hvor det er muligt, skal GrønREFORM gøre brug af ekspertvurderinger i form af diverse fremskrivninger og bottom-up teknologikatologer.

GrønREFORM skal bestå af et fuldt integreret modelsystem, således at alle delmodeller og ligevægtsmodellen hænger sammen og løses simultant. Det kan ses i modsætning til et system af modeller, hvor man løser en model ad gangen, og itererer sig frem til en samlet løsning. Ønsket om en fuldt integreret model er begrundet af hensyn til at minimere den tid, det tager at lave eksperimenter med modellen, samt et ønske om at sikre fuld konsistens i beskrivelsen af samspillet mellem økonomiens forskellige sektorer. Men det er en udfordring, dels fordi det bidrager yderligere til modellens beregningsomfang, og dels fordi de teknologi-fokuserede modeller, der findes i dag, typisk rent teknisk ikke er forenelige med en generel ligevægtsmodel.

Delmodellerne skal, hvor det er muligt, anvende bottom-up data og forudsætninger i relevante teknologikataloger. Det vil blive tilstræbt at indarbejde den tekniske viden og data der for hvert område findes indlejret i specialiserede tekniske modeller. Ud over begrænsninger på ressourcer og ekspertviden i projektgruppen, er det overordnede mål om et fuldt integreret modelsystem også en begrænsende faktor i forhold til dette. Derfor skal der være mulighed for, at grundforløb og marginalegenskaber i praksis kan tilpasses til relevante eksterne fremskrivninger og ekspertvurderinger efter behov.  

GrønREFORM skal kunne beskrive udledningen af de forurenende stoffer i Danmarks Statistiks emissionsregnskab fra samtlige erhverv samt husholdninger og det offentlige, og hvordan emissionskoefficienterne påvirkes af ændrede miljøafgifter og andre former for regulering, der indvirker på virksomhedernes omkostninger ved udledning. Det kræver udover et detaljeret datagrundlag, at afgift og støttesystemer beskrives forholdsvis detaljeret.