Illustrationsbillede indhold

Introduktion til den miljø- og klimaøkonomiske model GrønREFORM

GrønREFORM er en miljø- og klimaøkonomisk model for dansk økonomi, der aktuelt er under udvikling i samarbejde mellem DREAM og forskere fra København og Aarhus universitet.

Formål

Formålet er at udvikle et analyseredskab, der kan bruges til en sammenhængende og konsistent vurdering af miljø- og klimaeffekter af den økonomiske politik, og samfunds- og erhvervsøkonomiske effekter af miljø-, energi- og klimapolitik. En væsentlig præmis for dette, og et formål i sig selv, er at modellens grundforløb skal give en samlet vurdering af, hvordan den fremadrettede økonomiske udvikling kan forventes at påvirke miljø og klima, og om udviklingen er i overensstemmelse med de politiske mål på disse områder.

Beskrivelse

For at vurdere den fremtidige påvirkning af klima og miljø er det nødvendigt med en model, som har en særligt detaljeret beskrivelse af de brancher, som især har betydning for disse områder. Ved udvikling af GrønREFORM lægges derfor vægt på udviklingen af delmodeller, der beskriver energisektoren, transportsektoren, landbruget, affalds- og genanvendelsessektoren mv.

Som overbygning til disse delmodeller udvikles en hovedmodel i form af en generel ligevægtsmodel, der beskriver den samlede økonomiske aktivitet i Danmark, og samler resultater fra delmodellerne. GrønREFORM bliver udviklet som et fuldt integreret modelsystem, hvor alle delmodeller og hovedmodellen hænger sammen og løses simultant.

Hovedmodellen vil ligesom multisektormodellen REFORM indeholde et stort antal brancher. Mens REFORM ikke beskriver økonomiens tilpasning over tid (modellen er statisk), udvikles GrønREFORM ligesom MAKRO som en såkaldt dynamisk model, der beskrives den økonomiske udvikling fra år til år mange år ud i fremtiden.

Modeludviklingen tager afsæt i den modelstruktur og tekniske opbygning, der i DREAM er udviklet til MAKRO. Detaljeringsgraden i modelleringen af visse forhold vil dog være markant forskellig i de to modeller. I GrønREFORM vil brancher, der har særlig betydning for udviklingen i miljøtilstanden og udledningen af drivhusgasser såsom energisektoren, transportsektoren, landbruget og affalds- og genanvendelsessektoren blive beskrevet særdeles nøje, mens andre forhold, som der er fokus på i MAKRO vil blive beskrevet mindre detaljeret.

Læs mere om GrønREFORM i projektbeskrivelsen

Udviklingsprojektet

Målsætningen for projektet er, at der i efteråret 2021 skal være en færdig model, der lever op til formålet, og med teknisk setup, der gør modellen relativ nem at bruge i praksis.
Ambitionen med projektet er, at GrønREFORM bliver et integreret værktøj blandt relevante myndigheder, tænketanke, interesseorganisationer mv., og at model og datagrundlag så vidt muligt bliver frit tilgængelig.

Projektet er startet af Peter Birch Sørensen, der i 2016 formulerede forskningsprojektet “THE GREEN REFORM MODEL: A Model of the Interaction of the Environment and the Danish Economy”. Carlsberg Fondet finansierede projektet med 6,05 mio. kr. Herudover bidrog Economic Policy Research Network på Københavns Universitet med 0,25 mio. kr. og KR Foundation med 0,25 mio. kr. til finansiering af modeludvikling i DREAM-gruppen. I 2019 gik Finansministeriet ind i projektet ved at finansiere oprettelsen af en dedikeret modelgruppe med 4 AC’ere og 4 studenter i DREAM-gruppen. Finansministeriets bevilling er på 14,3 mio. kr. og løber fra oktober 2019 til og med 2022.

Læs mere om organiseringen af GrønREFORM