Illustrationsbillede indhold

Udvikling i antal studerende

Uddannelse

DREAMs uddannelsesmodel vurderer antallet af studerende på forskellige uddannelsestyper fremadrettet. Udgangspunktet er, at fremtidige generationer har samme studiemæssige adfærd som de senest uddannede årgange.

Den demografiske udvikling fastlægges i vores befolkningsfremskrivning. Uddannelsesmodellen har til formål at skønne over antallet af studerende på hver type af uddannelse. Desuden registereres det, hvilken uddannelse hver person har gennemført. Dette bruges som et udtryk for uddannelsesniveauet i befolkningen. Nedenfor gives en beskrivelse af antallet af studerende fremadrettet.

Læs en beskrivelse af udviklingen i befolkningens uddannelsesniveau

Om uddannelsesmodellen

I uddannelsesmodellen er udgangspunktet, at alle personer påbegynder grundskolen. Herefter er overgange mellem forskellige trin i uddannelsessystemet modelleret på baggrund af såkaldte overgangssandsynligheder.

En sådan sandsynlighed angiver, hvor tilbøjelig en person er til at træffe givne valg. For en studerende i gang med en uddannelse er der for eksempel en vis sandsynlighed for at fortsætte til næste studieår, at færdiggøre uddannelsen eller at frafalde. For en person uden for uddannelsessystemet vil der være en sandsynlighed for at påbegynde de forskellige uddannelsestyper. 

Overgangssandsynlighederne beregnes på baggrund af den observerede uddannelsesadfærd siden 1990. Resultatet af fremskrivningen er dermed, at fremtidige ungdomsårgange vil være tilbøjelige til at vælge samme uddannelser, som en tilsvarende ungdomsårgang vælger i dag. Dog tages der højde for eventuelle langsigtede trends eller unormal observerede studieadfærd.

Forløb gennem uddannelsessystemet

En persons forløb gennem uddannelsessystemet illustreres ved at betagte, hvor stor en andel i hvert alderstrin mellem 15 og 35 år, som er under uddannelse, jf. figur 1.

Som 15-årige er langt de fleste i gang med grundskolen, som typisk afsluttes i 16–17-års alderen. Umiddelbart herefter påbegynder størstedelen en ungdomsuddannelse. Når den er færdiggjort, forlader en del uddannelsessystemet for i stedet at indtræde i arbejdsstyrken. Enten af mere permanent varighed, hvis man for eksempel har færdiggjort en erhvervsuddannelse, eller af midlertidig varighed i tilfælde af studiepause.

En del fortsætter dog direkte fra ungdomsuddannelse på en mellemlang videregående uddannelse, for eksempel en professions- eller universitetsbachelor. De mellemlange uddannelser færdiggøres typisk som 22–25-årig, hvorefter man enten indtræder i arbejdsstyrken eller påbegynder en lang videregående uddannelse (for eksempel en kandidatuddannelse). Lange videregående uddannelser færdiggøres fra midt i 20’erne.

Som 30-årige er langt de fleste ude af uddannelsessystemet. En mindre del fortsætter med en forskeruddannelse.

Figur 1: Andel under uddannelse, 2019.

Andel under uddannelse

Uddannelsesadfærd

De seneste årtier er befolkningens uddannelsesadfærd ændret markant. I dag uddanner de unge sig mere, end det tidligere har været tilfældet. Figur 2 viser, hvor stor en andel af de 17-35-årige, der er under uddannelse. Andelen er steget fra godt 20 pct. i begyndelsen af halvfemserne.

Umiddelbart i årerne op til og under finanskrisen var udviklingen unormal (startende omkring 2005 og frem til 2012). Op mod krisen stagnerede andelen under uddannelse, da gode jobmuligheder afholdt unge fra at søge ind på en uddannelse. Under krisen stiger uddannelsestilbøjeligheden, hvilken kan betragtes som en tilbagevende til normalen fra en historisk set lav uddannelsesaktivitet op til krisen. En udvikling der blev hjulpet på vej af den af krisen forårsagede forværrede jobsituation.

Efter 2015 ses et fald i andelen af 17-35 årige, der er under uddannelse. Dette skyldes især et faldende antal studerende på erhvervsuddannelserne. Samtidig er tilbøjeligheden til at påbegynde en uddannelse stabil. Dette forventes ikke at ændres i fremskrivningen, hvorfor andelen af studerende ventes at være nogenlunde stabilt fremadrettet.

 

Figur 2: Andel under uddannelse, 17-35 år, 1990-2060.

Andel under uddannelse

Anm.: Den lodrette streg i 2019 angiver det seneste historiske år.

Udvikling i antal studerende

Fremskrivningen viderefører den studiemæssige adfærd, som observeres de seneste år, dog under hensyntagen til den længere historiske udvikling. Idet uddannelsesadfærden ikke ændres i fremskrivningsperioden, bestemmes antallet af studerende på de forskellige uddannelsestyper hovedsageligt af den demografiske udvikling.

Frem mod 2030 er ændringen i demografien forholdsvis lille. Dette betyder, at udviklingen i antal studerende på de forskellige uddannelsestyper er relativ stabil, jf. figur 3.

Fremadrettet ventes antallet af studerende på en videregående uddannelse at vokse med godt 20.000 frem mod 2060. Dette en moderat stigning set i forhold til den historiske stigning. Stigningen ventes først og fremmest på professionsbachelor-uddannelserne. En bidragende faktor hertil kan tilskrives den voksende andel af efterkommere af indvandrere, der typisk har en større tendens til at tage en professionsbachelor end den øvrige befolkning.

I perioden 2026-2030 forudser demografien et fald i antal elever i grundskolen. Dette forplanter sig i de følgende år til fald i antal gymnasieelever og antal elever på erhvervsuddannelserne. Fra 2033 når faldet de mellemlange videregående uddannelser og få år senere også de lange videregående uddannelser.

 

Figur 3: Udvikling i antal studerende, 1990-2060.

Udvikling i antal studerende

Anm.: Den lodrette streg i 2018 angiver det seneste historiske år.

 

Teksten ovenfor er opdateret til Uddannelsesfremskrivning 2020 offentliggjort 8. februar 2021.