Illustrationsbillede indhold

Uddannelsesniveauet øges fremadrettet

Uddannelse

DREAM skønner over udviklingen i befolkningens uddannelsesniveau. Uddannelsesniveauet øges, når veluddannede unge erstatter ældre, som har lavere uddannelsesniveau.

Uddannelsesniveau måles typisk ud fra begrebet ”højest fuldførte uddannelse”. Det indebærer en rangordning af uddannelser på en skala, hvor grundskolen rangerer nederst og en Ph.d. grad øverst. Den af en persons fuldførte uddannelser, som rangerer højest, er udslagsgivende for personens ”uddannelsesniveau”.

Højest fuldførte uddannelse fremskrives i DREAMs uddannelsesmodel. Modellen viderefører den studieadfærd, som observeres historisk. Dette betyder, at uddannelsesniveauet for fremtidige årgange er sammenligneligt med de senest færdiguddannede generationer. Der tages dog højde for eventuelle langsigtede trends eller unormal observeret studieadfærd.

Læs om DREAMs fremskrivning af antal studerende

Uddannelsesniveau

Befolkningens uddannelsesniveau udtrykkes ved at betragte, hvilken højest fuldførte uddannelse personer i de erhvervsaktive aldre har gennemført, jf. figur 1. De senere år har der været en klar tendens til, at en stigende andel af hver ungdomsårgang påbegynder en ungdomsuddannelse. Heraf vil en større andel fortsætte på en videregående uddannelse.

De seneste årtier er andelen af ufaglærte i befolkningen således aftaget, så danskerne i dag hovedsageligt er faglærte og personer med en videregående uddannelse. Denne tendens forventes at fortsætte i de kommende år i takt med, at ungdomsårgange med et relativt højt uddannelsesniveau erstatter de ældste årgange, der i gennemsnit har et lavere uddannelsesniveau. Især ses andelen af personer med en lang videregående uddannelse at stige på bekostning af erhvervsuddannede.

Frem mod 2060 forventes antallet af personer i aldersgruppen 17-70 år med en videregående uddannelse at vokse med godt 740.000 personer. Heraf forventes knap 480.000 at være personer med en lang videregående uddannelse. Befolkningen i samme aldersgruppe ventes at vokse med godt 150.000 personer i samme periode. 

Modsat ses et fald i antallet af faglærte på 375.000 personer og antal personer, der ikke er uddannet ud over grundskolen, ventes at falde med 230.000 personer frem mod 2060.

 

Figur 1: Højest fuldførte uddannelse, 17-70 år, 1990-2060.