Illustrationsbillede indhold

Overholdbar finanspolitik

Økonomi

De offentlige finanser er grundlæggende sunde. DREAMs seneste langsigtede fremskrivning peger mod, at den strukturelle saldo på intet tidspunkt overstiger budgetlovens underskudsgrænse på -½ pct. af BNP. Den finanspolitiske holdbarhedsindikator vurderes til 1,2 pct. af BNP.

Den primære offentlige saldo

Hovedresultatet af DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning er udviklingen i de offentlige indtægter og udgifter og dermed udviklingen i den offentlige saldo og gæld.

Vurderingen af den primære offentlige saldo er vist i figur 1. De kommende årtier ventes en periode med demografisk modvind. Store årgange forlader arbejdsmarkedet samtidg med, der sker en betydelig aldring af befolkningen. Flere ældre medfører stigende offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje. Som følge heraf ses et forventet underskud på den primære offentlige saldo i perioden 2028-2045. I denne periode har saldoen form som en hængekøje.

Efter 2045 er der udsigt til betydelige overskud på den offentlige saldo. Omkring år 2052 vurderes overskuddet til ½ pct. af BNP. De følgende 15 år øges overskuddet nogenlunde jævnt til forventet 1,9 pct. af BNP i 2067. Stigninger i folkepensionsalderen er medforklarende til den positive saldoudvikling i perioden. Ifølge fremskrivningen stabiliseres den primære saldo herefter på et niveau på knap 2 pct. af BNP.

Læs en introduktion til DREAMs grundforløb for den langsigtede økonomiske udvikling

 

Figur 1: Primær offentlig saldo, 2020-2100.

Figuren viser den fremskrevne udvikling i den primære offentlige saldo i perioden 2020 til 2100. Figurens hovedpointer er forklaret i teksten.

Den finanspolitiske holdbarhedsindikator

I vores seneste langsigtede økonomiske fremskrivning vurderes den finanspolitiske holdbarhedsindikator til 1,2 pct. af BNP. DREAM vurderer altså, at den danske finanspolitik er overholdbar. 

En holdbarhedsindikator på 1,2 pct. af BNP svarer til et permanent årligt budgetoverskud på 28,5 mia. kr. (2019-niveau). Den offentlige sektor har således et råderum svarende til 28,5 mia. kr., som den årligt kan bruge på enten at sænke skatterne eller øge udgifter.

Som det fremgår af figur 1 ovenfor, så skyldes den positive holdbarhedsindikator, at der ventes store offentlige overskud på den lange bane. Idet overskuddene ligger langt ude i fremtiden, bør man være varsom med at ændre finanspolitikken på kort sigt med begrundelse i den positive holdbarhedsindikator.

Fremskrivningen af de offentlige indtægter og udgifter er under forudsætning af en række antagelser. Desuden er fremskrivningen forbundet med usikkerhed. Usikkerheden er stigende, jo længere man ser frem.

Læs en introduktion til begrebet finanspolitisk holdbarhed

Læs en introduktion til metoden bag fremskrivningen

 

Teksten ovenfor er opdateret til Langsigtet Økonomisk Fremskrivning 2019, som er baseret på DREAMs befolkningsfremskrivning fra maj 2019, uddannelsesfremskrivningen fra august 2019 og den socioøkonomiske fremskrivning fra september 2019.