Illustrationsbillede indhold

Grundforløb for den langsigtede økonomiske udvikling

Økonomi

DREAMs grundforløb er en fremskrivning, hvor man giver sit bedste skøn over den økonomiske udvikling på langt sigt. Hovedfokus er på de offentlige finanser.

Formålet med DREAMs grundforløb er at vurdere udviklingen i de offentlige indtægter og udgifter på langt sigt. Som udgangspunkt videreføres velfærdsordninger og skattesystem som i dag, og der tages højde for langsigtede udfordringer som for eksempel, at befolkningen lever længere. Den forventede effekt af vedtagne politiske tiltag indregnes i fremskrivningen.

Teksten nedenfor giver en beskrivelse af grundforløbets hovedresultater. Metoden bag fremskrivningen beskrives stort set ikke.

Læs en introducerede beskrivelse af metoden bag DREAMs grundforløb

Demografi

Befolkningens størrelse vurderes at stige fra 5,8 mio. i dag til cirka 6,7 mio. personer i 2080. Befolkningen vokser som følge af en forventet stigning i levetiden og en positiv nettoindvandring.

Befolkningsudviklingen betyder, at ældre frem mod 2045 vil udgøre en betydeligt større andel af den samlede danske befolkning, jf. figur 1a. I samme periode aftager andelen af personer yngre end 67 år.

Som en reaktion på befolkningens ændrede alderssammensætning har politikerne aftalt, at folkepensionsalderen stiger i samme takt som levetiden. Primo 2022 er overgang til folkepension mulig ved 67 år. I 2080 ventes pensionsalderen at være øget til 75 år, jf. figur 1b.

Uddannelsesniveau

I dag tager en større andel af en ungdomsårgang en videregående uddannelse, end det tidligere var tilfældet. Derfor stiger det gennemsnitlige uddannelsesniveau de kommende årtier i takt med, at veluddannede unge erstatter ældre, som i gennemsnit er mindre uddannede.

Andelen af befolkningen i den erhvervsaktive alder med en videregående uddannelse skønnes at stige fra omkring 41 pct. i dag til 63 pct. i 2080, jf. figur 1c. Modsat ses et fald i andelen af ufaglærte (-7 pct. point i perioden 2022-2080) og erhvervsuddannede (-15 pct. point).