Illustrationsbillede indhold

Grundforløb for den langsigtede økonomiske udvikling

Økonomi

DREAMs grundforløb er en fremskrivning, hvor man giver sit bedste skøn over den økonomiske udvikling på langt sigt. Hovedfokus er på den offentlige sektors indtægter og udgifter.

Formålet med DREAMs grundforløb er at vurdere udviklingen i de offentlige indtægter og udgifter på langt sigt. Som udgangspunkt videreføres velfærdsordninger og skattesystem som i dag, og der tages højde for langsigtede udfordringer som for eksempel, at befolkningen lever længere, og at indtægter fra olie og gas i Nordsøen aftager. Den forventede effekt af politiske tiltag indregnes i fremskrivningen. Størst betydning har de vedtagne stigninger i alderen, hvor overgang til folkepension er mulig.

Teksten nedenfor giver en beskrivelse af grundforløbets hovedresultater. Metoden bag fremskrivningen beskrives stort set ikke.

Læs en introducerede beskrivelse af metoden bag DREAMs grundforløb

Den demografiske udvikling

Første del af DREAMs grundforløb består i at skønne over befolkningsudviklingen. De kommende årtier ventes den danske befolkning at stige fra omkring 5,8 mio. i dag til cirka 6,5 mio. personer i 2060. Figur 1a viser den skønnede demografiske udvikling. Befolkningen vokser som følge af en forventet længere levetid og en positiv nettoindvandring.

Befolkningsudviklingen betyder, at ældre vil udgøre en betydeligt større andel af den samlede danske befolkning, jf. figur 1b. Dette sker dels, da efterkrigstidens store årgange når folkepensionsalderen, og dels da de kommende ældre forventes at leve betydeligt længere, end tilfældet er i dag.

 

Figur 1: Den demografiske udvikling, 2020-2060.