Illustrationsbillede indhold

Størrelsen af den danske befolkning

Befolkning

Vi bliver fortsat flere danskere. Ekstraordinær indvandring af fordrevne personer fra Ukraine øger befolkningstilvæksten på kort sigt. Disse personer forudsættes dog at udvandre senest i løbet af år 2024, hvorfor de ikke påvirker befolkningens størrelse på længere sigt. Vi kan fortsat se frem til at blive flere end 6 millioner indbyggere i Danmark inden år 2030.

De mekanismer, der bestemmer udviklingen i den danske befolkning, er relativt få. Befolkningen vokser på grund af fødte og indvandring og mindskes på grund af dødsfald og udvandring. Disse faktorer betegnes under ét som demografiske bevægelser.

Når DREAM fremskriver udviklingen i den danske befolkning, sker det ved at tage udgangspunkt i en given startbefolkning, der efterfølgende fremskrives ét år ad gangen ved hjælp af de grundlæggende demografiske bevægelser. Bevægelserne fremskrives enkeltvist og med afsæt i historiske tendenser for fertilitet, dødelighed og vandringstilbøjeligheder.

Grundlaget for fremskrivningerne ændrer sig fra år til år i takt med, at mere data bliver tilgængeligt. Herudover kan såvel national som international politisk regulering spille en rolle for de grundlæggende antagelser. I foråret 2022 har vi set, at internationale forhold som den igangværende krig i Ukraine har spillet en betydelig rolle for indvandringen til Danmark. Dette motiverer en særlig opmærksomhed omkring fastlæggelsen af vandringerne i Befolkningsfremskrivning 2022.

Fortsat befolkningstilvækst frem mod år 2060

Historisk er den danske befolkning vokset fra 2,4 mio. personer i år 1900 til godt 5,87 mio. ved indgangen til 2022. Der har været positiv befolkningsvækst i alle årene bort set fra en kortere periode i begyndelsen af 1980’erne.

Tendensen til en voksende befolkning forventes at fortsætte de kommende årtier. Figuren nedenfor viser den fremskrevne udvikling i befolkningen frem til år 2060.

I 2022 vurderes befolkningstilvæksten ekstraordinært høj som følge af indvandring af fordrevne personer fra Ukraine. Disse forudsættes at udvandre igen senest i løbet af 2024, hvorfor de ikke påvriker udviklingen herefter. 

Med de anvendte fremskrivningsprincipper vil vi i første halvår 2028 krydse grænsen på 6 mio. indbyggere. I år 2060 vurderes befolkningen at omfatte næsten 6,4 mio. personer.

Befolkningen er siden år 2000 vokset med gennemsnitligt ca. 25.000 personer årligt. Grundet den ekstraordinært høje indvandring af flygtninge i specielt 2015 og 2016 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst de seneste ti år dog ligget på 29.300 personer årligt. Tilvæksten er dog aftaget siden år 2016, hvilket primært skal tilskrives et fald i nettoindvandringen i denne periode. COVID-19 situationen har medvirket til, at nettoindvandringen i 2019 og 2020 var forholdsvis lav i forhold til foregående år. 

Fertiliteten er faldet fra omkring 1,79 til 1,67 i samme periode, men dette har haft begrænset indflydelse på antallet af fødte og spiller dermed ikke en afgørende rolle for faldet i befolkningstilvæksten.             

Efter 2022 ventes en normalisering af antal indvandringer. Da udvandringen af ukrainske flygtninge er høj, ventes folketallet af falde i løbet af 2023. Af samme grund ventes en forholdsvis svag befolkningstilvækst i 2024.

Fra og med 2025 vokser befolkningen nogenlunde konstant med 20.000 personer årligt frem mod 2030. Efter 2030 aftager befolkningstilvæksten frem mod år 2050, hvor befolkningen blot er vokset med cirka 8.000 personer i forhold til det foregående år. Befolkningstilvæksten tiltager efterfølgende frem mod år 2060 og befolkningen forventes i det dette årti at vokse med gennemsnitligt godt 10.000 personer om året.

  

Figur 1: Bebolkningen, 1980-2060.

Figurens hovedpointer er forklaret i teksten

Anm.: Den lodrette streg primo 2022 angiver seneste historiske år.

Nettoindvandring og øget levetid sikrer stigende befolkning

Den samlede befolkning vokser dels på grund af en positiv nettoindvandring - dvs. at der forventes en større indvandring end udvandring - og dels på grund af et positivt fødselsoverskud - dvs. antallet af fødte dominerer antallet af døde.

Fra og med 2025 er befolkningstilvæksten tæt ved sidste års fremskrivning.  

Efter en normalisering af vandringsmønstrene forventes en nettoindvandring på omkring 10.500 personer i 2025. Herefter aftager nettoindvandringen gradvist og ligger omkring år 2045 forholdsvis konstant på omkring 8.700 personer årligt frem mod 2060.

På baggrund af udviklingen i antallet af fødte og døde forventes der i de første fem år af fremskrivningen et fødselsoverskud på gennemsnitligt godt 8.000 personer årligt. Dette er stort set en videreførelse af det niveau, som observeres i de seneste historiske år. I perioden fra 2025 til omkring 2050 falder fødselsoverskuddet gradvist fra godt 10.000 til omkring -650 personer årligt. Frem mod 2060 bliver fødselsoverskuddet igen positivt til et niveau på lidt under 5.000 personer årligt. Overskuddet er blot moderat negativt i en periode på omkring ti år fra midten af 2040´erne til midten af 2050´erne.

Se det årlige antal fødte, døde, indvandringer og udvandringer ifølge fremskrivningen

Ældre udgør stigende andel af befolkningen

Siden midt i 1990’erne er den gennemsnitlige levetid i Danmark steget betydeligt, da dødeligheden blandt de ældre har været faldende. Denne tendens fortsætter i fremskrivningen. Frem mod år 2060 finder det væsentligste bidrag til den positive befolkningstilvækst således også sted blandt personer i alderen 65 år eller derover. Befolkningsudviklingen i de kommende årtier betyder således, at ældre vil udgøre en betydeligt større andel af den samlede danske befolkning. Dette sker dels da efterkrigstidens store årgange når folkepensionsalderen, og dels da de kommende ældre forventes at leve betydeligt længere end tilfældet er i dag.

Ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv bør man også bemærke, at forholdet mellem antallet af ældre og antallet af personer i den erhvervsaktive alder øges gennem fremskrivningen – dette dog ikke monotont. Dette betyder dog, at en person i den erhvervsaktive alder alt andet lige skal forsørge flere ældre i år 2060, end tilfældet er i dag. 

Se år-til-år udvikling i befolkningen efter blandt andet alder ifølge fremskrivningen

 

Teksten ovenfor er opdateret til Befolkningsfremskrivning 2022 offentliggjort 24. maj 2022.