Illustrationsbillede indhold

Størrelsen af den danske befolkning

Befolkning

Vi bliver fortsat flere danskere, men forventningen til befolkningstilvæksten er dæmpet en anelse i den nyeste befolkningsfremskrivning relativt til sidste år. Dette skyldes en mindre nedjustering i fødselsoverskuddet og i nettoindvandringen på sigt. Betydningen er dog begrænset og vi kan derfor fortsat se frem til at blive flere end 6 millioner indbyggere i Danmark inden år 2030.

De mekanismer, der bestemmer udviklingen i den danske befolkning, er relativt få. Befolkningen vokser på grund af fødte og indvandring og mindskes på grund af dødsfald og udvandring. Disse faktorer betegnes under ét som demografiske bevægelser.

Når DREAM fremskriver udviklingen i den danske befolkning, sker det ved at tage udgangspunkt i en given startbefolkning, der efterfølgende fremskrives ét år ad gangen ved hjælp af de grundlæggende demografiske bevægelser. Bevægelserne fremskrives enkeltvist og med afsæt i historiske tendenser for fertilitet, dødelighed og vandringstilbøjeligheder.

Grundlaget for fremskrivningerne ændrer sig fra år til år i takt med, at mere data bliver tilgængeligt. Herudover kan såvel national som international politisk regulering spille en rolle for de grundlæggende antagelser. I løbet af 2020 har vi også set, at internationale forhold som den igangværende COVID-19 pandemi har spillet en betydelig rolle for specielt ind- og udvandringen til og fra Danmark. Dette motiverer en særlig opmærksomhed omkring fastlæggelsen af vandringerne i Befolkningsfremskrivning 2021.

Fortsat befolkningstilvækst frem mod år 2060

Historisk er den danske befolkning vokset fra 2,4 mio. personer i år 1900 til godt 5,84 mio. ved indgangen til 2021. Der har været positiv befolkningsvækst i alle årene bort set fra en kortere periode i begyndelsen af 1980’erne.

Tendensen til en voksende befolkning forventes at fortsætte de kommende årtier. Figuren nedenfor viser den fremskrevne udvikling i befolkningen frem til år 2060. Med de anvendte fremskrivningsprincipper vil vi sidst i år 2028 krydse grænsen på 6 mio. indbyggere. I år 2060 vurderes befolkningen at omfatte næsten 6,40 mio. personer.

Befolkningen er siden år 2000 vokset med gennemsnitligt ca. 25.000 personer årligt. Grundet den ekstraordinært høje indvandring af flygtninge i specielt 2015 og 2016 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst de seneste ti år dog ligget på små 29.000 personer årligt. Tilvæksten er dog aftaget siden år 2016, hvilket primært skal tilskrives et fald i nettoindvandringen i denne periode. COVID-19 situationen har medvirket til, at nettoindvandringen i 2020 var af samme omfang som i 2019, men en del lavere end forventningen i sidste års befolkningsfremskrivning.

Fertiliteten er faldet fra omkring 1,79 til 1,67 i samme periode, men dette har haft begrænset indflydelse på antallet af fødte og spiller dermed ikke en afgørende rolle for faldet i befolkningstilvæksten.             

Fra 2022 ventes en normalisering af vandringerne. Det betyder en forventet befolkningstilvækst på cirka 23.000 personer i 2022. Herefter vokser befolkningen nogenlunde konstant med samme antal frem mod 2030. Efter 2030 aftager befolkningstilvæksten frem mod år 2050, hvor befolkningen blot er vokset med cirka 8.000 personer i forhold til det foregående år. Befolkningstilvæksten tiltager efterfølgende frem mod år 2060 og befolkningen forventes i det dette årti at vokse med gennemsnitligt godt 10.000 personer om året.

  

Figur 1: Bebolkningen, 1980-2060.

Anm.: Den lodrette streg primo 2021 angiver seneste historiske år.

Nettoindvandring og øget levetid sikrer stigende befolkning

Den samlede befolkning vokser dels på grund af en positiv nettoindvandring - dvs. at der forventes en større indvandring end udvandring - og dels på grund af et positivt fødselsoverskud - dvs. antallet af fødte dominerer antallet af døde.

Befolkningstilvæksten er vedvarende positiv i årets fremskrivning, men væksten er aftaget relativt til vurderingen i Befolkningsfremskrivning 2020. Generelt er den nye fremskrivning karakteriseret ved, at det årlige antal fødte er nedjusteret gennem hele fremskrivningen relativt til sidste års fremskrivning, mens det blot tilfældet med antallet af nettoindvandrede efter 2040. Nettoindvandringen er således opjusteret en anelse i fremskrivningens første del, da udvandringen her er lavere end ventet i sidste års fremskrivning. Nettoindvandringen er dog vedvarende positiv og udgør det væsentligste bidrag til befolkningstilvæksten. Et mindre fald i forventningen til middellevetiden betyder sammen med færre fødte, at fødselsoverskuddet stort set konsekvent er lidt lavere end i sidste års fremskrivning. Dog er det fortsat positivt i hovedparten af fremskrivningen og bidrager dermed også til befolkningstilvæksten.  

Nettoindvandringen har de seneste ti år ligget på et gennemsnitligt niveau på omkring 22.000 personer årligt. Niveauerne i 2019 og 2020 var dog markant lavere. For 2019s vedkommende skal det tilskrives en betydelig stigning i antallet af registrerede udvandrere dette år. Dette følger af, at kommunerne i starten af året blev pålagt at kontrollere bopælsregistreringerne i CPR med et særligt fokus på udenlandske studerende og arbejdstagere, hvilket gav anledning til en opjustering af udvandringen og en samtidig nedskrivning i befolkningstallet i flere kommuner. I 2020 har COVID-19 situationen giver anledning til mindre indvandring begrundet i primært arbejde og uddannelse, men udvandringen er også nedjusteret, idet færre herboende grundet nedlukning og rejserestriktioner også har været forhindret i at søge mod udlandet.

Vandringsadfærden i 2021 er forudsat at være som i 2020. I fremskrivningens første år forventes en nettoindvandring på omkring 11.500 personer. Herefter aftager nettoindvandringen gradvist og ligger omkring år 2045 forholdsvis konstant på omkring 8.700 personer årligt frem mod 2060.

På baggrund af udviklingen i antallet af fødte og døde forventes der i de første fem år af fremskrivningen et fødselsoverskud på gennemsnitligt godt 8.000 personer årligt. Dette er stort set en videreførelse af det niveau, som observeres i de seneste historiske år. I perioden fra 2025 til omkring 2050 falder fødselsoverskuddet gradvist fra godt 10.000 til omkring -1.000 personer årligt. Frem mod 2060 bliver fødselsoverskuddet igen positivt til et niveau på lidt under 5.000 personer årligt. Overskuddet er blot moderat negativt i en periode på omkring ti år fra midten af 2040´erne til midten af 2050´erne.

Ældre udgør stigende andel af befolkningen

Siden midt i 1990’erne er den gennemsnitlige levetid i Danmark steget betydeligt, da dødeligheden blandt de ældre har været faldende. Denne tendens fortsætter i fremskrivningen. Frem mod år 2060 finder det væsentligste bidrag til den positive befolkningstilvækst således også sted blandt personer i alderen 65 år eller derover. Befolkningsudviklingen i de kommende årtier betyder således, at ældre vil udgøre en betydeligt større andel af den samlede danske befolkning. Dette sker dels da efterkrigstidens store årgange når folkepensionsalderen, og dels da de kommende ældre forventes at leve betydeligt længere end tilfældet er i dag.

Ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv bør man også bemærke, at forholdet mellem antallet af ældre og antallet af personer i den erhvervsaktive alder øges gennem fremskrivningen – dette dog ikke monotont. Dette betyder dog, at en person i den erhvervsaktive alder alt andet lige skal forsørge flere ældre i år 2060 end tilfældet er i dag. 

Det initiale løft i nettoindvandringen betyder, at befolkningen i den erhvervsaktive alder er lidt højere frem mod 2060 end i sidste års fremskrivning. Den årlige tilvækst i befolkningen i den erhvervsaktive alder er dog på sigt lidt mindre end tidligere ventet. Dette er som følge af de langsigtede konsekvenser af den initiale nedjustering i fertiliteten og som følge af den mindre nettoindvandring på sigt.  Relativt til sidste års vurdering er antallet af ældre mindsket i langt hovedparten af fremskrivningen, idet skønnet for udviklingen i middellevetiden er nedjusteret. Dette betyder samlet set, at en person i den erhvervsaktive alder nu skal forsørge lidt færre end tilfældet var i sidste års fremskrivning.

I Nyt fra Danmarks Statistik beskrives befolkningens ventede alderssammensætning nærmere

 

Teksten ovenfor er opdateret til Befolkningsfremskrivning 2021 offentliggjort 20. maj 2021.