Aktuelle temaer

Vores temaartikler præsenterer DREAMs arbejde inden for emner, der aktuelt er på den samfundsøkonomiske dagsorden.

Arbejdsmarked

Illustrationsbillede

Arbejdsstyrken øges markant de kommende årtier

I perioden 2022-2030 ventes arbejdsstyrken at stige med 55.000 personer. Herefter er stigningen drevet af senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, ligesom demografien bidrager positivt efter 2045.

Illustrationsbillede

Forhøjelse af folkepensionsalderen

Pensionsalderen reguleres ift. ændret levetid. Herved øges pensionsalderen betragteligt.

Illustrationsbillede

Arbejdsmarkedsreformerne har virket

Siden årtusindeskiftet er erhvervsdeltagelsen øget betydeligt for de midaldrende og ældre.

Befolkning og uddannelse

Illustrationsbillede

Flere med videregående uddannelser

Uddannelsesniveauet øges, når veluddannede unge erstatter ældre, som har lavere uddannelsesniveau.


Udviklingen i antal studerende

 

Langsigtet økonomisk udvikling

Illustrationsbillede

Offentlige underskud vendes til overskud på langt sigt

De offentlige udgifter øges de kommende årtier som følge af flere ældre. På langt sigt ventes vedvarende overskud.

Illustrationsbillede

Finanspolitikken vurderes overholdbar

Den finanspolitiske holdbarhedsindikator vurderes til 0,4 pct. af BNP. Det svarer til et permanent årligt budgetoverskud på 9,2 mia. kr.

Boligmarked

Illustrationsbillede

Rangering af alle boliger efter grad af udsathed i nabolag

Omkring hver bolig i Danmark defineres et unikt nabolag indeholdende de 1.000 nærmeste naboer.

På baggrund af karakteristika på disse 1.000 beboere beregnes et indeks, som rangerer nabolaget i forhold til nabolagene for alle andre boliger i Danmark.

Her ud fra kan det betragtes, hvor i Danmark udsatte nabolag er beliggende.

Illustrationsbillede

Identifikation af udsatte boligområder

Udsatte boligområder identificeres for perioden 1987-2017 på baggrund af en automatiseret algoritme.

Det findes, at udsatte boligområder generelt er placeret omkring de større byer.

Den geografiske placering af de udsatte boligområder har været nogenlunde stabil over den betragtede 30-årige periode.

Illustrationsbillede

Effekt af bosætning i udsat boligområde

Det undersøges, hvorvidt det påvirker beboerne at bo i et udsat boligområde.

Der findes en negativ effekt på arbejdsmarkedstilknytning, mens der ingen effekt findes på kriminalitetsomfang.